Privacyverklaring

Privacyverklaring: Privacy- en cookiebeleid

Hieronder tref u de privacyverklaring aan van ons reisbedrijf. Ons privacybeleid is van toepassing op al onze diensten, services en websites die door Fairway Golftravel worden aangeboden.

Fairway Golftravel
Van Haerlemlaan 35
1901 JM Castricum
KvK:33305881
Mail: info@fairwaygolftravel.nl

1. Wat is Fairway Golftravel?
Fairway Golftravel is een reisorganisator die pakketreisdiensten aanbiedt aan consumenten en zakelijke reizigers waarbij een reisovereenkomst tot stand kan komen met Fairway Golftravel. Wij zijn bemiddelaar/agent in de zin van de wet indien wij een losse (vervoers)dienst aanbieden.

2. Privacybescherming
Bij Fairway Golftravel beseffen we dat uw privacy(bescherming) erg belangrijk voor u én ons is. Deze privacyverkaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website (www.fairwaygolftravel.nl) alsook op alle klanten die in contact staan of hebben gestaan met ons bedrijf met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van Fairway Golftravel. Wij respecteren de privacy van alle klanten en bezoekers en informeren u daarom over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

3. Websites derden.
Deze privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen diensten en overeenkomsten. Op onze website staan soms ook hyperlinks van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen en hebben daar geen invloed op. Dit betekent ook dat adverteerders of dienstverleners cookies gebruiken om uw clickgedrag op de website of advertentie bij te houden.


4. Cookiebeleid
Onze organisatie maakt zelf geen gebruik van cookies op haar website die tot een individu te herleiden zijn. Wel maken wij in de toekomst allicht gebruik van analytische software (Google analytics, zie onder verder) om zodoende het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellenl of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zodra wij een cookie daarvoor plaatsen, zult u dit middels een melding zien op onze website, waarna u eerst toestemming zult moeten geven. Zie ook 11 en 12.

5. Persoonlijke gegevens; wat verzamelen wij en met welk doel?
Persoonlijke gegevens worden slechts vastgelegd op uw eigen initiatief. Voor het aanvragen van een brochure, ontvangst van onze nieuwsbrief, de call me back-functie, de aanvraag voor een offerte en het aanvaarden van een reisovereenkomst met onze organisatie hebben wij uw contactgegevens nodig, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De in dat geval bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Fairway Goftravel conformeert zich uitdrukkelijk aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de AVG per 23 mei 2018.

5. Onder 16?
Het is wettelijk gezien niet toegestaan om persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen.

6. Persoonsgegevens
Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: uw naam, (social media-, mail-)adres, (mobiele)telefoonnummer, (medische) gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst, gegevens over religie en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving. Indien u zich door middel van de daartoe bestemde formulieren bij ons aanmeldt, verzoeken wij u ons enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk om uw reis uit te voeren. Wij zullen deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met onze hulppersonen die betrokken zijn bij uw reis, zoals hotels, luchtvaartmaatschapppijen, autoverhuurbdrijven, golfbanen etc. Tijdens het boekingsproces word u ook gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit. Ook bezoekersgegevens van onze website zijn formeel persoonsgegevens. Meer hierover onder 11 en 12.

7. Registerplicht
Onze organisatie is per 23 mei 2018 en uit hoofde van de Europese AVG tot op zekere hoogte verplicht een register bij te houden indien wij zogenaamde bijzondere gegevens vastleggen én doorgeven aan derden (hotels, luchtvaartmaatschappij etc). Bijzondere gegevens zijn – vooralsnog - dié gegevens die ons of derden meer vertelen over uw mogelijke religieuze of medische achtergrond (denkt u bijvoorbeeld aan een dieet “geen varkensvlees“, een dieet “glutenvrij“, een wens “rolstoel mee“ etc). De wet, uitleg van de wet en jurisprudentie moet uitwijzen of wij deze verplichting werkelijk hebben. Wij willen u hier echter alvast over inlichten. Het register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens, om zodoende te kunnen controleren wélke bijzondere gegevens wij van onze klanten hebben, waar deze allemaal zijn vastgelegd en met wie deze data gedeeld is.

8. Overdracht aan derden
Zoals gezegd zal onze organisatie uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of verordening hiertoe aanleiding geeft. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het maken van de reservering. Indien onze organisatie betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

9. Bewaartermijn en verplichte vastlegging data
a.De Belastingdienst verplicht bedrijven zever jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen (reisovereenkomst) die wij opmaken, de betalingen die u en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar.
b. In het geval een vlucht onderdeel uitmaakt van uw reisovereenkomst met onze organisatie zijn wij nu al verplicht enkele gegevens aan te leveren aan de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen worden in het kader van terrorismebestrijding en om zware criminaliteit op te sporen per medio 2018 verplicht hun reizigergegevens af te staan aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). Deze afdeling is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Alle door u opgegeven persoonlijke informatie wordt verwerkt en geanalyseerd. Deze maatregel vloeit voort uit de Europese Passenger Name Record-richtlijn (PNR). De passagiersgegevens worden – na een half jaar geanonimiseerd - 5 jaar lang bewaard. Uw gegevens als de reservering, de gevlogen route, eventuele betaalgegevens, informatie over uw bagage en contactgegevens worden opgeslagen hiertoe. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met opsporingsinstanties in binnen- en buitenland, doch slechts voor het doel waarvoor de Richtlijn bedoeld is. Fairway Golftravel heeft hier geen enkele invloed op.

10. Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Fairway Golftravel. Indien u geen prijs meer stelt op de informatie die u na opgave of verzoek via ons ontvangt, een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de oor ons vastgelegde personsgegevens, kunt u dit per e-mail doorgeven aan info@fairwaygolftravel.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Afmelding. Een zogenaamde opt-out knop is ook ingevoegd in onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor hebt aangemeld, zodat u altijd zelf bepaalt of u nog een volgende mailing wilt ontvangen.

11. Social Media en Google Analytics
Onze organisatie heeft een Twitter, Instagram en Facebook-account en verzamelt graag likes en bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van nieuws, aanbiedingen etc. Ook zullen wij allicht gebruik gaan maken van Google Analytics. Onze privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media als Twitter en Facebook, omdat wij hier geen enkele invloed op hebben. Twitter, Facebook, Instagram etc. kennen hun eigen Privacy- en cookiebeleid. Google Analytics verzamelt het verkeer op websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft en welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt. Dit zijn bezoekersgegevens en, aldus de toezichthouder, oook persoonsgegevens. Google is hiermee een bewerker in de zin van de wet. Onze organisatie maakt op dit moent geen geruik van Google Analytics, maar dit kan wijzigen. U treft in dat geval dan een cookie-pop-up op onze website, waarmee u toestemming geeft voor het vergaren van algemene gegevens dor ons en derden (Google).

12. Gegevensverzamelen door derden: IP-adres en logfiles.
Wanneer u een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren. Het IP-adres worden doorgaans opgeslagen om om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht of op enige andere overtreding van de Wet. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

13. Wijzigingen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. De nieuwe AVG per 23 mei 2018 is op onderdelen ook nog onduidelijk. Wij zullen ons en u via deze privacyverklaring blijvend op de hoogte stellen van onze verplichtingen via de Autoriteit Persoonsgegevens. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacy verklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.


Laatst gewijzigd: Januari 20 2018

Alle arrangementen zijn slechts voorbeelden – bel of mail voor een reis op maat
Fairway Golftravel - Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel 0251-674430 - [verborgen e-mailadres]
keurmerken